مشاوره و مدیریت خرد پایه

شرکت بین المللی مشاوره و مدیریت خرد پایه (سهامی خاص) در تاریخ 24/12/1383 و تحت شماره 242841 نزد اداره ثبت شرکت¬ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و از همان تاریخ در حوزه ارائه خدمات مشاوره¬ای و آموزشی در حوزه¬های مالی و مدیریت فعالیت خود را آغاز نمود. لکن پس از گذشت چند سال از آغاز فعالیت و بواسطه تمرکز شرکت مادر (شرکت گروه مالی دانایان پارس) بر حوزه¬های دیگری از کسب و کار به تدریج فعالیت این شرکت کاهش و در سال¬های اخیر به شکل کامل متوقف شد. 
در سال 1398 و طی توافقی که بین مدیران شرکت با برخی از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات صورت پذیرفت و با عنایت به نیاز روز افزون به بهره¬گیری از دانش فناوری اطلاعات در حوزه¬های مختلف کسب و کار مقرر گردید شرکت بین المللی مشاوره مدیریت خرد پایه به سرعت نسبت به تجدید ساختار، جذب منابع و ایجاد زیرساخت¬های عملیاتی به منظور فعالیت به عنوان بازوی فناورانه گروه مالی دانایان پارس اقدام و از این پس تمرکز خود را بر توسعه حوزه¬ها و پروژه¬های فناورانه معطوف نماید. لذا با در نظر گرفتن فضای مطلوب حاکم بر فعالیت¬های مرتبط با فناوری اطلاعات انتظار می رود این شرکت در سال¬های آتی رشدی قابل توجه را تجربه و بتواند به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی خدمات انفورماتیکی بالاخص در زمینه بازارهای مالی مطرح گردد.