با مدیران ما آشنا شوید

آقای احمد ساعی
مدیر عامل خارج از اعضاء
آقای سید‌حسین میری
رئیس هیأت مدیره
آقای احمد اشتیاقی
نائب رئیس هیأت مدیره
آقای محمدرضا مدیری
عضو هیأت مدیره
آقای بابک جهان‌آرا
عضو هیأت مدیره
آقای فرهود صابری سرابی
عضو هیأت مدیره